Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng
Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

           Do đặc thù sản phẩm của Cửa Hàng Mỹ Nghệ Thanh Phong là tượng phật nên chúng tôi

       chỉ cho phép đổi hàng khi xem sản phẩm tại cửa hàng.

        Mọi yêu cầu đổi trả hàng khi đã đem sản phẩm về chúng tôi không áp dụng.

Back-top